VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SEEBERGER GMBH

1. Oblast působnosti, ochranná doložka

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „VOP“) společnosti Seeberger GmbH se vztahují výhradně na obchodní vztahy se společnostmi ve smyslu § 14 BGB (německého občanského zákoníku), právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními veřejnoprávními fondy.

1.2 Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny služby, zejména na všechny smlouvy uzavřené se společností Seeberger, pokud smlouva nevznikne online prostřednictvím „obchodu“ společnosti Seeberger; v takových případech platí „obchodní podmínky internetového obchodu“ společnosti Seeberger.

1.3 V souvislosti s probíhajícími obchodními vztahy se tyto podmínky vztahují i na budoucí služby, i když již nejsou výslovně dohodnuty. To neplatí, pokud smlouva mezi stranami výslovně obsahuje odchylku od smlouvy.

1.4 Všeobecné obchodní podmínky Seeberger platí výhradně v případě, že není výslovně uzavřena alternativní smluvní dohoda. Ostatní předpisy, zejména všeobecné obchodní, nákupní a dodací podmínky a dodavatelů nejsou součástí smlouvy, i když jim společnost Seeberger výslovně neodporuje.

2. Nabídka, uzavření smlouvy

2.1 Všechny ceny společnosti Seeberger, zejména v katalozích, prodejních dokumentech nebo online, jsou nezávazné a mohou se měnit. Ceny ve sdělovacích prostředcích popsané ve větě 1 se považují za nezávaznou výzvu k podávání nabídek.

2.2 Pokud je objednávka zákazníka prezentována jako „nabídka“, je společnost Seeberger oprávněna ji přijmout ve lhůtě tří týdnů. Lhůta začíná běžet okamžikem, kdy Seeberger nabídku obdrží. Seeberger na požádání informuje zákazníka o datu přijetí.

2.3 Smlouva se zákazníkem vzniká, pokud je nabídka buď písemně potvrzena společností Seeberger, nebo byla plněna neprodleně po obdržení objednávky. V případě pochybností určuje obsah smlouvy potvrzení nabídky z naší strany, pokud to není zřejmé z našeho dodacího listu.

2.4 Veškeré podrobnosti o velikostech, hmotnostech, službách, ilustracích a výkresech by měly být chápány jako přibližné, pokud nebyly společností Seeberger označeny za závazné.

2.5 Dodatečné dohody a změny musí společnost Seeberger písemně potvrdit, pokud není její zaměstnanec oprávněn dodatečné dohody nebo změny uzavřít.

3. Dodací lhůty

3.1 Dodací lhůty a termíny stanovené společností Seeberger jsou pouze přibližné, pokud nebyly ve smlouvě výslovně dohodnuty jako závazné.

3.2 Dodržení dodací lhůty podléhá řádnému a včasnému dodání od vlastních dodavatelů, pokud není společnost Seeberger za nesprávné nebo opožděné dodání od vlastních dodavatelů odpovědná.

3.3 Dodací lhůty začínají až po úplném vyjasnění všech podrobností o plnění. Společnost Seeberger dodrží dodací lhůty za předpokladu, že zákazníci splní své smluvní závazky, zejména uhradí dohodnutou částku a včas předloží veškerou požadovanou dokumentaci.

3.4 V případě zpoždění způsobeného vyšší mocí nebo událostmi, za které společnost Seeberger nenese odpovědnost a které dodání výrazně ztěžují nebo (dočasně) znemožňují – to zahrnuje zejména stávky, výluky, úřední pokyny, přerušení dopravy, neúrody, odmítnutí dovozu v důsledku nařízení o kvalitě nebo nařízení EU atd. – včetně těch, které se vyskytnou u dodavatelů nebo subdodavatelů společnosti Seeberger, se dohodnutá lhůta v přiměřeném rozsahu prodlužuje. Pokud problém trvá déle než tři měsíce, mají obě smluvní strany právo od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit. V tomto ohledu nelze uplatňovat žádné nároky na náhradu škody.

3.5 Částečné dodávky jsou povoleny v přiměřeném rozsahu.

3.6 Společnost Seeberger bude usilovat o dodržování dohodnutých dodacích lhůt. Pokud společnost Seeberger překročí dodací lhůty vlastním zaviněním, zákazníci poskytnou společnosti Seeberger přiměřenou odkladnou lhůtu. Po uplynutí této lhůty může zákazník odstoupit od smlouvy. Body 6 a 7 se použijí obdobně na škody vyplývající z prodlení a z neplnění.

3.7 V případě prodlení s dodáním z důvodů zavinění zákazníka je společnost Seeberger oprávněna požadovat zaplacení paušální částky za skladné ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý měsíc prodlení nebo jeho část, avšak ne více než 5 % z fakturované částky celkem. Tím není dotčeno právo uplatnit nárok na vyšší náhradu škody. Důkazní břemeno spočívá na zákazníkovi, aby prokázal, že společnosti Seeberger nevznikla žádná nebo mnohem nižší škoda, než je požadovaná částka.

3.8 Pokud je zákazník povinen zaplatit společnosti Seeberger náhradu škody (např. po odstoupení od smlouvy), je společnost Seeberger oprávněna požadovat náhradu škody ve výši 20 % z hodnoty objednávky bez DPH. Tím není dotčeno právo uplatnit nárok na vyšší náhradu škody. Důkazní břemeno spočívá na zákazníkovi, aby prokázal, že společnosti Seeberger nevznikla žádná nebo mnohem nižší škoda, než je požadovaná částka.

3.9 Seeberger si vyhrazuje právo – alternativně k odstavci 3.8 – vyčíslit konkrétně škody a požadovat výslednou částku. Uplatnění této volby představuje dopis s vyčíslením požadovaného nároku.

4. Ceny, platební podmínky

4.1 Ceny jsou výhradně čisté ceny ze závodu včetně poštovného a příslušné DPH.

4.2 Zákazníci jsou povinni uhradit veškerá cla, daně nebo podobné poplatky vzniklé v souvislosti s dodávkami v zemi zákazníka.

4.3 Zákazníkům nejsou přiznána práva na zadržení a započtení, pokud protinávrh, na němž jsou tato práva založena, není právně účinný nebo uznaný společností Seeberger.

4.4 Směnky jsou přijímány pouze na základě platby podle zvláštní dohody a pouze v případě, že jsou přípustné a podléhají všem bankovním diskontním poplatkům, které musí být vždy zaplaceny okamžitě a v hotovosti.

4.5. Proti společnosti Seeberger nelze vznášet žádné nároky, pokud se strany výslovně písemně nedohodly jinak.

5. Přeprava, přenesení rizika

5.1. Riziko náhodné ztráty nebo poškození přechází na zákazníka, včetně případů, kdy je sjednána přeprava placené dodávky, jakmile zboží opustí areál společnosti Seeberger, nebo zákazník neplní svůj závazek převzetí. To platí i pro dílčí dodávky. Pokud je zásilka zpožděna v důsledku okolností způsobených zákazníkem, riziko přechází na zákazníka oznámením společnosti Seeberger, že zboží je připraveno k odeslání.

5.2 Dodávky se provádí na riziko a náklady zákazníka bez ohledu na to, zda jsou zasílány společností Seeberger ze jejího závodu nebo z dodavatelského závodu v Německu třetí stranou na objednávku společnosti Seeberger. Zákazníci musí nahlásit případné poškození při přepravě před zaplacením dopravného a před převzetím zboží od dopravce. Zákazníci musí nahlásit dopravci škody nebo nedostatky, které nebyly při převzetí zjevné, do jednoho týdne od dodání.

6. Reklamace vad, odpovědnost za vady

6.1 K uplatnění jakýchkoliv svých nároků ze záruky musí zákazníci splnit své povinnosti týkající se kontroly a reklamace podle § 377 HGB (německého obchodního zákoníku). Pokud zákazník zjistí vadu, nesmí se zbožím nakládat, tj. zboží nesmí prodávat ani zpracovávat.

6.2 Podrobnosti týkající se složení, např. velikost, hmotnost a další technické podrobnosti, jsou zamýšleny pouze jako popisné a nepředstavují záruku.

6.3 V případě vad nebo chyb v podrobnostech týkajících se složení dodaného zboží se společnost Seeberger může rozhodnout vadu odstranit (opravit) nebo provést výměnu za bezvadné zboží (následné dodání). V případě nápravy může společnost Seeberger požádat, aby byl vadný výrobek zaslán společnosti Seeberger k opravě nebo výměně s následným vrácením – na náklady společnosti Seeberger – nebo aby si zákazník ponechal vadný výrobek k opravě nebo výměně, kterou společnost Seeberger nebo jí pověřené osoby provedou v sídle zákazníka. Zákazníci mohou od společnosti Seeberger požadovat druhou z výše uvedených možností, pokud zaslání vadného výrobku společnosti Seeberger není přiměřeně proveditelné. Náklady nezbytné k nápravě (zejména náklady na dopravu, přepravu, práci a materiál) hradí společnost Seeberger. To neplatí pro vyšší výdaje vzniklé z toho důvodu, že zboží bylo od dodání dopraveno na jiné místo, než je sídlo nebo obchodní prostory zákazníka, ledaže by takové přemístění bylo v souladu s řádným použitím zboží.

6.4 Pokud jde o místa dodání mimo Německo, celkové náklady, které ponese společnost Seeberger na nápravu, nepřesáhnou hodnotu objednávky.

6.5 Pokud společnost Seeberger není ochotna provést nápravu nebo výměnu, nebo není schopna tak učinit, nebo neprovede nezbytné činnosti v přiměřených lhůtách, a to z důvodů, za které je společnost Seeberger odpovědná, nebo je tato oprava pro zákazníka nepřiměřená nebo je jinak neproveditelná, může zákazník odstoupit od smlouvy, požadovat snížení kupní ceny, odškodné nebo náhradu výdajů. Nároky na náhradu škody jsou omezeny v souladu s ustanovením o odpovědnosti podle bodu 7.

6.6 Všechny nároky zákazníků vůči společnosti Seeberger vyplývající z dodávky a s ní související, zejména nároky ze záruky, zanikají jeden rok po předání zboží.

7. Odpovědnost

Zákazníci nemohou uplatňovat jakékoliv další nároky. To neplatí pro nároky zákazníků na náhradu škody vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví nebo z porušení podstatných smluvních závazků (dále jen „základní povinnosti“), ani pro odpovědnost za jiné škody vyplývající z úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti Seeberger, jejích právních zástupců nebo zprostředkovatelů. Smluvní závazky jsou definovány jako významné, pokud je jejich splnění nezbytné pro dosažení cíle smlouvy.

7.2 Dojde-li k porušení podstatných smluvních závazků, odpovídá společnost Seeberger za běžně předvídatelnou škodu pouze v případě, že byla způsobena prostou nedbalostí, pokud příslušný případ nezahrnuje nároky na odškodnění zákazníka vyplývající z újmy na životě, těle nebo zdraví.

7.3 Omezení uvedená v bodech 1 a 2 se vztahují také na právní zástupce a zprostředkovatele společnosti Seeberger v případě, že jsou nároky vůči těmto osobám uplatňovány přímo.

7.4 Ustanovení německého zákona o odpovědnosti za výrobky (ProdHaftG) nebo záruční prohlášení společnosti Seeberger zůstávají v platnosti.

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Všechny dodané produkty („vyhrazené zboží“) zůstávají majetkem společnosti Seeberger až do úplného vypořádání veškerých nároků společnosti Seeberger – včetně budoucích – vyplývajících z obchodního vztahu.

8.2 V případě prodlení zákazníků s platbou je společnost Seeberger oprávněna – po předchozí upomínce – požadovat vrácení vyhrazeného zboží bez odstoupení od smlouvy.

8.3 Zákazníci jsou oprávněni k prodeji vyhrazeného zboží v běžném obchodním styku za předpokladu, že nejsou v prodlení s platbou.

8.4 V případě, že zákazníci dále prodávají vyhrazené zboží ve výlučném vlastnictví společnosti Seeberger, postoupí zákazníci své nároky vyplývající z dalšího prodeje společnosti Seeberger jako záruku, a to spolu se všemi vedlejšími právy bez nutnosti jakéhokoli dalšího prohlášení. Nároky však budou postoupeny pouze do výše, která odpovídá ceně fakturované společností Seeberger za vyhrazené zboží. Pokud je společnost Seeberger v případě prodeje pouze spoluvlastníkem, činí postoupená pohledávka pouze hodnotu úměrnou danému spoluvlastnickému podílu. Zákazníci jsou oprávněni vymáhat postoupené pohledávky, dokud jim není sděleno jinak. Pokud zákazníci nebudou v prodlení s platbami, společnost Seeberger své právo k inkasu uplatňovat nebude.

8.5 Zákazníci nejsou oprávněni vyhrazené zboží zastavovat nebo je nabízet jako záruku.

8.6 Pokud realizovatelná hodnota záruky přesáhne pohledávky společnosti Seeberger o více než 10 %, společnost Seeberger uvolní na žádost zákazníka záruku dle vlastního uvážení.

9. Ochrana údajů

9.1 Společnost uchovává osobní údaje s přihlédnutím k zákonným předpisům o ochraně údajů.

9.2 Pro účely úvěrového hodnocení umožňují úvěrové agentury (např. Bürgel, Schufa) společnosti Seeberger přístup k adresám a úvěrovým údajům o společnostech zákazníků, které jsou uloženy v jejich databázích, včetně údajů, které jsou vypočítávány pomocí matematických statistických procesů, a to za předpokladu, že společnost Seeberger při podání žádosti o informace prokáže svůj oprávněný zájem.
Zákazníci s tímto procesem souhlasí.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Na smlouvy mezi společností Seeberger a zákazníky se vztahují zákony Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží.

10.2 Místem plnění je pro obě strany a pro všechny vzájemné obchodní vztahy Ulm.

10.3 Ulm je výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající přímo i nepřímo z právních vztahů. Společnost Seeberger si vyhrazuje právo podniknout právní kroky na adrese sídla zákazníka.

10.4 Smlouva jako celek zůstává účinná i v případě, že se její jednotlivá ustanovení ukážou jako právně neúčinná.

K datu: Srpen 2012