VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SEEBERGER GMBH

1. Rozsah působnosti, ochranná doložka

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen: „VOP“) společnosti Seeberger GmbH (dále jen „Seeberger“) se vztahují výhradně pro obchodní styky s podnikateli, které jednají v rámci své obchodní nebo samostatné profesní činnosti, právnickými osobami veřejného práva nebo zvláštními veřejnoprávními fondy. Tyto VOP se neuplatňují na spotřebitele, tj. fyzické osoby, které nevykonávají obchodní ani samostatnou profesní činnost.

1.2 Tyto VOP se vztahují na veškerá plnění, zejména na všechny smlouvy uzavřené se společností Seeberger, pokud není smlouva uzavřena na internetu prostřednictvím „obchodu“ společnosti Seeberger; v tomto případě platí „VOP internetového obchodu“ společnosti Seeberger.

1.3 V rámci trvajících obchodních vztahů se tyto VOP vztahují i na budoucí plnění, i když již nejsou výslovně sjednána. To neplatí, pokud smlouva smluvních stran výslovně stanoví výjimku..

1.4 Pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, platí výhradně VOP společnosti Seeberger. Jiná ustanovení, zejména všeobecné obchodní, nákupní nebo dodací podmínky zákazníka, se nestávají součástí smlouvy, a to ani v případě, že je společnost Seeberger výslovně nevyloučila. VOP platí i v případě, že společnost Seeberger bez výhrad dodá zákazníkovi dodávku s vědomím, že podmínky zákazníka jsou v rozporu s VOP nebo se od nich odchylují. V individuálních případech jednotlivé dohody uzavřené s objednavatelem (včetně vedlejších dohod, dodatků a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah těchto dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení společnosti Seeberger, ledaže byl prokázán opak.

2. Nabídka, uzavření smlouvy

2.1 Veškeré nabídky společnosti Seeberger, zejména nabídky v katalozích, prodejních podkladech nebo na internetu, jsou nezávazné a mohou se bez předchozího upozornění změnit. Nabídky dle věty 1 se považují za právně nezávazné výzvy k podání nabídek.

2.2 Pokud objednávka zákazníka představuje „nabídku“, je společnost Seeberger oprávněna tuto nabídku přijmout ve lhůtě tří týdnů. Tato lhůta začíná běžet okamžikem obdržení nabídky společností Seeberger. Společnost Seeberger na požádání informuje zákazníka o datu obdržení nabídky.

2.3 Smlouva se zákazníkem je uzavřena, pokud byla nabídka společností Seeberger písemně potvrzena nebo byla bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky provedena. V případě pochybností se obsah smlouvy řídí naším potvrzením objednávky, nebo naším dodacím listem, pokud není potvrzení objednávky vydáno.

2.4 Údaje o rozměrech, hmotnostech a plnění, vyobrazení a výkresy obsažené ve smluvní dokumentaci jsou orientační, pokud je společnost Seeberger neoznačí jako závazné.

2.5 Údaje v dokumentaci, popisech výrobků nebo v reklamě společnosti Seeberger nepředstavují dohodu o kvalitě, přísliby nebo záruky. Údaje o kvalitě a záruky musí být jako takové označeny a vyžadují písemné potvrzení společnosti Seeberger. Bez tohoto písemného potvrzení nevznikají společnosti Seeberger z reklamy či jiných veřejných prohlášení žádné závazky.

3. Dodání, dodací lhůty

3.1 Případné dodací lhůty a termíny uvedené společností  Seeberger jsou pouze orientační, pokud nejsou lhůty ve smlouvě výslovně označeny jako závazné.

3.2 Dodržení dodací lhůty je podmíněno řádným a včasným dodáním dodavatelem společnosti Seeberger, pokud nesprávné nebo opožděné dodání dodavatelem společnosti Seeberger nezavinila sama společnost Seeberger.

3.3 Dodací lhůty začnou běžet až po úplném vyjasnění všech podrobností plnění. Splnění smluvních povinností zákazníka, zejména zaplacení dohodnuté zálohy a včasné poskytnutí potřebných podkladů, je předpokladem pro dodržení dodacích lhůt.

3.4 V případě zpoždění dodávky z důvodu vyšší moci nebo z důvodu událostí, které společnost Seeberger nezavinila a které společnosti Seeberger výrazně ztěžují nebo (dočasně) znemožňují dodávku – sem patří zejména stávky, výluky, úřední nařízení, měnová nebo obchodní omezení, embarga, přerušení dopravy, neúroda, výpadky v dodávkách energií, nedostatek pracovních sil, dodávek nebo výrobků, válka nebo občanské nepokoje, mezinárodní sankce ,  odmítnutí dovozu z důvodu ustanovení o kvalitě nebo ustanovení EU atd., a to i v případě, že k nim dojde u dodavatelů nebo subdodavatelů společnosti Seeberger, se prodlužuje sjednaná lhůta v přiměřeném rozsahu. Pokud překážka plnění trvá déle než tři měsíce, jsou obě smluvní strany oprávněny od smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Nároky na náhradu škody jsou v tomto případě vyloučeny.

3.5 Dílčí dodávky jsou v přijatelném rozsahu přípustné.

3.6 Společnost Seeberger se snaží dodržovat dohodnuté dodací lhůty. Pokud společnost Seeberger zaviněně překročí dohodnuté dodací lhůty, je zákazník povinen poskytnout společnosti Seeberger přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po uplynutí této dodatečné lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit. Při uplatnění náhrady škody za prodlení a náhrady škody za nesplnění platí body 6 a 7 obdobně.

3.7 V případě zpoždění zásilky z důvodů na straně zákazníka je společnost Seeberger oprávněna požadovat paušální poplatek za uskladnění ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý započatý měsíc, maximálně však 5 % z fakturované částky. Uplatnění vyšší škody tímto není vyloučeno.  Zákazník je oprávněn prokázat, že nevznikla žádná škoda nebo že vznikla podstatně nižší škoda, než je paušální částka uplatňovaná společností Seeberger.

3.8 Pokud je zákazník povinen zaplatit společnosti Seeberger náhradu škody (např. v důsledku odstoupení od smlouvy), je společnost Seeberger oprávněna požadovat náhradu škody ve výši 20 % z částky objednávky bez daně z přidané hodnoty. To nevylučuje uplatnění vyšší škody. Objednavatel je oprávněn prokázat, že nevznikla žádná škoda nebo že vznikla podstatně nižší škoda, než je uplatňovaná paušální částka.

3.9 Jako alternativu k bodu 3.8 si společnost Seeberger vyhrazuje právo vyčíslit a uplatnit výši škody v konkrétní výši.

4. Ceny, platební podmínky

4.1 Pokud není ujednáno jinak, platí ceny výhradně netto ze závodu (Ex Works) včetně nakládky s přičtením daně z přidané hodnoty v příslušné zákonné výši.

4.2 Veškerá cla, daně a podobné poplatky vyplývající z dodávek a plnění v zemi zákazníka nese zákazník.

4.3 Zákazník nemá právo na zadržení nebo započtení, pokud protipohledávka, o kterou zákazník opírá svá práva, nebyla pravomocně rozhodnuta nebo společností Seeberger uznána.

4.4 Směnku lze přijmout jako platební prostředek jen na základě zvláštní dohody a za podmínek, že se jedná o diskontovatelnou směnku a budou okamžitě v hotovosti uhrazeny diskontovatelné bankovní poplatky.

4.5 Pohledávky vůči společnosti Seeberger nelze postoupit, pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

5. Přeprava, převod rizika

5.1 Nebezpečí náhodné zkázy a znehodnocení zboží přechází na zákazníka, a to i v případě, že byla sjednána  doložka Přeprava placena do (CPT), jakmile společnost Seeberger zboží odeslala nebo je zákazník v prodlení s jeho převzetím. To platí i pro dílčí dodávky. Pokud se odeslání opozdí z důvodů, za které je odpovědný zákazník, přechází riziko na zákazníka okamžikem oznámení, že je zboží připraveno k odeslání.

5.2 Dodávky, bez ohledu na to, zda jsou prováděny společností Seeberger ze závodu nebo třetími stranami pověřenými společností Seeberger z dodacích závodů nacházejících se v Německu, jsou prováděny na riziko a na účet zákazníka, pokud není sjednáno jinak. Jakákoliv poškození při přepravě musí být neprodleně hlášena společnosti Seeberger. Zákazník je povinen vyřídit s dopravcem nezbytné formality, zejména zdokumentovat všechna potřebná zjištění pro zajištění regresních práv vůči třetím osobám. Pokud obvyklé rozbití, úbytek nebo podobné jevy zůstanou v přijatelných mezích, nelze proti tomu nic namítat.

6. Reklamace vad, odpovědnost za vady

6.1 Podmínkou uplatnění záručních nároků ze strany zákazníka je, že zákazník řádně splnil své kontrolní a oznamovací povinnosti, tj. zejména, že zboží zkontroloval bezprostředně po jeho dodání prodávajícím, pokud je to v rámci běžného obchodního styku možné, a že v případě zjištění vady neprodleně informoval prodávajícího. Pokud zákazník zjistí vadu, nesmí se zbožím nakládat, tj. nesmí je rozdělit, dále prodat ani zpracovat.

6.2 Údaje o kvalitě, např. rozměry, hmotnost a další technické údaje, jsou chápány pouze jako popis vlastností a nepředstavují převzetí záruky.

6.3 V případě vad nebo chyb v údajích o vlastnostech dodaného zboží může společnost Seeberger podle svého uvážení vadu odstranit (náprava) nebo dodat bezvadnou věc  (dodatečná dodávka). V případě nápravy může společnost Seeberger podle svého uvážení požadovat, aby byl vadný výrobek zaslán společnosti Seeberger k přepracování nebo k výměně s následným vrácením – na náklady společnosti Seeberger – nebo aby si zákazník ponechal vadný výrobek a přepracování nebo výměnu provedla společnost Seeberger nebo společností Seeberger pověřené osoby u něj. Zákazníkovi svědčí toto právo jen v případě, že nelze rozumně očekávat, že vadný výrobek společnosti Seeberger zašle. Náklady potřebné k nápravě (zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál) nese společnost Seeberger. To se nevztahuje na zvýšené náklady vzniklé tím, že zboží bylo po dodání přepraveno do jiného místa, než je bydliště nebo obchodní pobočka objednavatele, pokud přeprava neodpovídala zamýšlenému použití věci.

6.4 V případě dodávek mimo Německo jsou celkové náklady na nápravu, které nese společnost Seeberger, omezeny na hodnotu objednávky.

6.5 Pokud společnost Seeberger není ochotna nebo schopna vadu odstranit nebo dodat náhradní zboží, nebo pokud společnost Seeberger neprovede potřebné činnosti v přiměřené lhůtě z důvodů, za které Seeberger odpovídá, pokud je toto odstranění vad pro zákazníka nepřiměřené nebo selže jiným způsobem, je zákazník oprávněn podle svého uvážení odstoupit od smlouvy, požadovat snížení kupní ceny, náhradu škody nebo náhradu svých nákladů. Nároky na náhradu škody jsou omezeny v souladu s ustanovením o odpovědnosti podle bodu 7.

6.6 Veškeré nároky zákazníka vůči společnosti Seeberger vyplývající z dodávky a v souvislosti s ní, zejména nároky ze záruky, se promlčují jeden rok po předání zboží.

7. Odpovědnost

7.1 Pokud není v těchto VOP včetně následujících ustanovení stanoveno jinak, odpovídá společnost Seeberger při porušení smluvních a mimosmluvních povinností v souladu se zákonnými ustanoveními.

7.2 Společnost Seeberger odpovídá za náhradu škodu – bez ohledu na právní důvody – v rámci odpovědnosti za zavinění v případě úmyslu a hrubé nedbalosti. V případě prosté nedbalosti odpovídá společnost Seeberger, s výhradou zákonných omezení odpovědnosti (např. péče o vlastní záležitosti; nepodstatné porušení povinností), pouze (a) za škody vzniklé v důsledku porušení přirozených práv, jako je např. života, těla nebo zdraví a b) za škody vzniklé v důsledku porušení podstatné smluvní povinnosti (povinnosti, jejíž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejíž dodržování se smluvní partner zpravidla spoléhá a může spoléhat); v případě škod spadajících pod písmeno b) je však odpovědnost společnosti Seeberger omezena na náhradu předvídatelné, obvykle nastávající škody.

7.3 Omezení odpovědnosti vyplývající z bodu 7.2 se vztahuje i na třetí osoby, jakož i v případě porušení povinností osobami (i v jejich prospěch), za jejichž zavinění společnost Seeberger odpovídá podle zákonných předpisů. Ta neplatí, pokud byla vada podvodně zatajena nebo byla převzata záruka za jakost zboží a za nároky objednavatele podle zákona o odpovědnosti za výrobky.

8. Výhrada vlastnictví

8.1 Všechny předměty dodávky („zboží s výhradou vlastnictví“) zůstávají ve vlastnictví společnosti Seeberger až do úplného zaplacení všech pohledávek, včetně budoucích, společnosti Seeberger vyplývajících z obchodního vztahu.

8.2 Pokud je zákazník v prodlení s platbou, je společnost Seeberger oprávněna po předchozí upomínce požadovat vydání zboží s výhradou vlastnictví, aniž by odstoupila od smlouvy.

8.3 Zákazník je oprávněn zboží s výhradou vlastnického práva dále prodat v rámci běžného obchodního styku, pokud zákazník není v prodlení s platbou.

8.4 V případě dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví, které je ve výlučném vlastnictví společnosti Seeberger, postupuje zákazník tímto společnosti Seeberger svou pohledávku z dalšího prodeje spolu se všemi vedlejšími zajišťovacími právy, aniž by bylo nutné další prohlášení. Postoupení se však vztahuje pouze na částku odpovídající ceně zboží s výhradou vlastnictví fakturovaného společností Seeberger. Pokud v případě prodeje existuje pouze spoluvlastnictví společnosti Seeberger, platí postoupení pouze ve výši odpovídající hodnotě spoluvlastnického podílu. Zákazník je oprávněn vymáhat postoupenou pohledávku až do odvolání. Dokud zákazník není v prodlení s plněním svých platebních povinností, společnost Seeberger svého práva na vymáhání nevyužije. Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost Seeberger o dalším prodeji zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví a které je výhradním vlastnictvím společnosti Seeberger.

8.5 Zákazník není oprávněn zboží s výhradou vlastnictví zastavit nebo převést jako zajištění. Tento zákaz platí pouze po dobu trvání vlastnictví nebo spoluvlastnictví společnosti Seeberger ke zboží s výhradou vlastnického práva.

8.6 Pokud realizovatelná hodnota zajištění převyšuje pohledávky společnosti Seeberger o více než 10 %, uvolní společnost Seeberger na žádost zákazníka zajištění podle svého uvážení.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Společnost Seeberger je oprávněna zpracovávat a uchovávat údaje o zákazníkovi získané v souvislosti s obchodním vztahem – i když pocházejí od třetích osob – v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a nechat tyto údaje zpracovávat a uchovávat třetími osobami pověřenými společností Seeberger. Kompletní informace o zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR jsou k dispozici v dokumentu Pokyny k ochraně osobních údajů pro společnost Seeberger GmbH, Ulm“.

9.2 Společnost Seeberger využívá pro účely kontroly bonity úvěrové agentury (např. Bürgel, Schufa), které zpřístupňují adresní údaje a údaje o bonitě uložené ve svých databázích o společnosti zákazníka, včetně údajů zjištěných na základě matematicko-statistických metod, pokud společnost Seeberger v době žádosti o informace věrohodně prokáže svůj zájem. Zákazník s tímto postupem souhlasí.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky a smluvní vztah mezi společností Seeberger a zákazníkem se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo s vyloučením mezinárodního jednotného práva, zejména Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

10.2 Místem plnění pro obě strany a pro všechny vzájemné obchodní vztahy je Ulm.

10.3 Výlučnou soudní příslušností pro všechny spory, které přímo nebo nepřímo vyplývají z právních vztahů, je Ulm. Společnost Seeberger si vyhrazuje právo podat žalobu v místě sídla zákazníka.

10.4 V případě právní neplatnosti jednotlivých bodů zůstávají ostatní části smlouvy v platnosti.

Stav: červen 2021