ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde obdržíte veškeré informace o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 13, odst. 3 DSGVO pro společnost Seeberger GmbH:

Jsme velmi potěšeni, že jste projevili zájem o náš podnik. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Seeberger GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Seeberger GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální podnikové služby prostřednictvím našich webových stránek, zpracování osobních údajů může být nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje zákonný základ, obecně získáváme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, například jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, musí být vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, které se vztahují na společnost Seeberger GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů by náš podnik rád informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů informovány o právech, na která mají nárok.

Společnost Seeberger GmbH jako správce zavedla četná technická a organizační opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat prostřednictvím internetu však mohou mít v zásadě bezpečnostní mezery, tudíž nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám každý subjekt údajů může předávat osobní údaje alternativními prostředky, např. telefonicky.

 

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Seeberger GmbH vychází z pojmů používaných evropským zákonodárcem pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili použitou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje
Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje či síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjektem údajů je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracováváním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky, například shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, srovnávání nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování
Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající ve využití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se její pracovní výkonnosti, hospodářské situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa nebo pohybu.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, aby nebyly přiřazeny k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování
Správcem nebo správcem odpovědným za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo zvláštní kritéria pro jeho jmenování stanovena podle práva Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce
Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje sdělovány, ať už se jedná o třetí osobu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu, se však nepovažují za příjemce. Zpracování takových údajů těmito orgány veřejné správy musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana
Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas subjektu údajů je jakýmkoli svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným vyjádřením vůle subjektu údajů, jímž subjekt údajů prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného potvrzení vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jej týkají.

 

2. Jméno a adresa správce

Správcem je ro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany osobních údajů:

Seeberger GmbH
Hans-Lorenser-Straße, 36
89079 Ulm
Německo

Telefon: 07314093-0
E-mail: datenschutzwhatever@seeberger.de
Internetová stránka: www.seeberger.de

 

3. Jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů správce je:

Kivanc Semen 
DataCo GmbH
Nymphenburger Str. 86
80636 Munich
Německo

Telefon: +49 89740045840
E-mail: Behoerdenmeldungwhatever@dataguard.de

Každý subjekt údajů se může se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany osobních údajů kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

4. Cookies

Internetové stránky společnosti Seeberger GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho internetových stránek a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. cookie ID. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor daného souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit konkrétní prohlížeč subjektu údajů od ostatních internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Pomocí jedinečného ID souboru cookie lze rozpoznat a identifikovat konkrétní internetový prohlížeč.

Používáním souborů cookie může společnost Seeberger GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Prostřednictvím souboru cookie mohou být informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovány s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookie, např. nemusí při každém přístupu na webové stránky zadávat přístupové údaje, protože tyto údaje přebírá webová stránka, a soubor cookie je tak uložen v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku pomocí cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení souborů cookie přes naše webové stránky prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak nastavení souborů cookie trvale odmítnou. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech obecně rozšířených internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

Každý webový prohlížeč nabízí způsoby, jak omezit a odstranit soubory cookie. Pro více informací navštivte následující webové stránky: 

Souhlas se soubory cookie společnosti Usercentrics

Tyto webové stránky používají technologii souhlasu společnosti Usercentrics k získání Vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na Vašem koncovém zařízení nebo s používáním konkrétních technologií a k jejich zdokumentování způsobem, který je v souladu s ochranou osobních údajů. Stranou nabízející tuto technologii je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, webové stránky: https://usercentrics.com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, budou následující osobní údaje přeneseny do společnosti Usercentrics:

 • Vaše prohlášení o souhlasu nebo Vaše odvolání prohlášení o souhlasu
 • Vaše IP adresa
 • Informace o Vašem prohlížeči
 • Informace o Vašem koncovém zařízení
 • Datum a čas, kdy jste navštívili naše webové stránky

Společnost Usercentrics navíc uloží soubor cookie ve Vašem prohlížeči, aby bylo možné přiřadit Vaše prohlášení o souhlasu nebo jeho případné odvolání. Údaje, které jsou tímto způsobem zaznamenány, budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich odstranění, soubor cookie společnosti Usercentrics sami nesmažete nebo do doby, než zanikne účel pro archivaci údajů. Tím nejsou dotčeny povinné zákonné doby uchování osobních údajů.

Usercentrics používá soubory cookie k získání prohlášení o souhlasu s používáním konkrétních technologií podle platných právních předpisů. Právním základem pro používání konkrétních technologií je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky Seeberger GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný tyto webové stránky vyvolá. Tyto obecné údaje a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Shromažďovat lze (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webové stránky, ze kterých se přístupový systém dostává na naše webové stránky (tzv. referrers), (4) podweby, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) jakékoli další podobné údaje a informace, které lze použít v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací Seeberger GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Ve skutečnosti jsou tyto informace potřebné k (1) správnému doručení obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek i jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich systémů informačních technologií a technologií webových stránek a (4) poskytnutí informací donucovacím orgánům nezbytných pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Seeberger GmbH proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost dat našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje souborů protokolu serveru jsou uchovávány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

 

6. Přihlášení k odběru našich newsletterů

Na webových stránkách společnosti Seeberger GmbH mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru našeho podniku. Vstupní maska používaná k tomuto účelu určuje, jaké osobní údaje jsou přenášeny, jakož i to, kdy je newsletter od správce objednán.

Společnost Seeberger GmbH pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o svých nabídkách. Podnikový newsletter může subjekt údajů obdržet pouze tehdy, pokud (1) má platnou e-mailovou adresu a (2) zaregistruje k jeho zasílání. Potvrzovací e-mail bude z právních důvodů poprvé zaslán na e-mailovou adresu registrovanou subjektem údajů postupem dvojitého potvrzení souhlasu. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je vlastník e-mailové adresy jako subjekt údajů oprávněn newsletter dostávat.

Při registraci k odběru newsletteru také ukládáme IP adresu počítačového systému přiděleného poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používaného subjektem údajů v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné pro pochopení případného pozdějšího zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a tím slouží k účelům právní ochrany správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby zasílání newsletterů nebo pro danou registraci, jak by tomu mohlo být v případě změn nabídky v newsletteru nebo v případě změny technických podmínek. Osobní údaje shromážděné službou zasílání newsletteru nebudou předány třetím stranám. Přihlášení k odběru našeho newsletteru může subjekt údajů kdykoli ukončit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který subjekt údajů udělil pro zasílání newsletteru, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Z odběru newsletteru je také možné se kdykoli odhlásit přímo na webových stránkách správce, nebo to sdělit správci jiným způsobem.

 

7. Sledování newsletteru

Newsletter společnosti Seeberger GmbH obsahuje tzv. sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do e-mailů, které jsou odesílány ve formátu HTML pro umožnění záznamu a analýzy souborů protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěchu či neúspěchu internetových marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost Seeberger GmbH zjistit, zda a kdy subjekt údajů otevřel e-mail, a které odkazy v e-mailu subjekt údajů vyvolal.

Tyto osobní údaje shromážděné v sledovacích pixelech obsažených v newsletterech jsou uloženy a analyzovány správcem za účelem optimalizace zasílání newsletteru, jakož i za účelem ještě lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům daného subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předány třetím stranám. Subjekty údajů jsou kdykoli oprávněny odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu poskytnuté procesem dvojího souhlasu. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem vymazány. Seeberger GmbH automaticky považuje odstoupení od zasílání newsletteru za odvolání.

 

8. Možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Seeberger GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, která zahrnuje i obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky ukládají. Takové osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci údajů, se uchovávají pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím stranám.

 

9. Funkce komentářů v blogu na webových stránkách

Společnost Seeberger GmbH nabízí uživatelům možnost zanechat individuální komentáře k jednotlivým příspěvkům na blogu, který je na webových stránkách správce. Blog je internetový, veřejně přístupný portál, přes který může jeden člověk či více osob, takzvaných bloggerů nebo web-bloggerů, psát články nebo názory ve formě tzv. blogových příspěvků. Příspěvky na blogu mohou být obvykle komentovány třetími stranami.

Pokud subjekt údajů zanechá komentář na blogu zveřejněném na této webové stránce, jsou rovněž uloženy a zveřejněny tyto komentáře subjektu údajů, jakož i informace o datu komentáře a o uživatelově (pseudonymu) zvoleném subjektem údajů. Kromě toho se zaznamenává také IP adresa přidělená subjektům údajů poskytovatelem internetových služeb (ISP). Toto uložení IP adresy probíhá z bezpečnostních důvodů a pro případ, že subjekt údajů porušuje práva třetích stran, nebo prostřednictvím daného komentáře zveřejňuje nezákonný obsah. Uchovávání těchto osobních údajů je tedy ve vlastním zájmu správce údajů, aby se mohl v případě porušení předpisů zprostit viny. Tyto shromážděné osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud takové předání nevyžaduje zákon nebo neslouží pro účely ochrany správce údajů.

 

10. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu jejich uchovávání, nebo pokud tak stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v právních předpisech, jimž správce podléhá.

Pokud se na uložení daný účel nevztahuje nebo uplyne-li doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, jsou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazány v souladu s právními požadavky.

 

11. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení o tom, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli získat od správce bezplatně informace o svých uchovávaných osobních údajích a kopii těchto informací. Kromě toho evropské směrnice a nařízení poskytují subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účel zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,
 • je-li to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, není-li to možné, kritéria použitá k určení této doby,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést proti takovému zpracování námitku,
 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu,
 • v případě, že osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji,
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22, odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o příslušné logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.
 • Subjekt údajů má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo být informován o vhodných způsobech zabezpečení týkajících se takového přenosu.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem zajistit od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím doplňujícího prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem zajistit od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud nastane některý z následujících důvodů, není-li zpracování nezbytné:

 • Osobní údaje již nejsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž se zpracování zakládá podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR, a pokud pro zpracování neexistuje jiný právní důvod.
 • Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 1 GDPR a neexistují žádné naléhavé oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 2 GDPR.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8, odst. 1 GDPR.
 • Pokud nastane některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Seeberger GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Seeberger GmbH je povinen neprodleně zajistit, aby byla žádost o výmaz splněna.

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je podle čl. 17, odst. 1 vymazat, přijme s přihlédnutím k dostupným technologiím a nákladům na jejich provedení přiměřená opatření včetně technických s cílem informovat ostatní správce, kteří osobní údaje zpracovávají, o tom, že subjekt údajů požádal o vymazání veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopie či replikace, pokud zpracování není vyžadováno. Zaměstnanci společnosti Seeberger GmbH zajistí potřebná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem zajistit od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z těchto podmínek:

 • Subjekt údajů zpochybňuje správnost svých osobních údajů, a to po dobu umožňující správci ověřit správnost takových osobních údajů.
 • Zpracování je protiprávní, přičemž subjekt údajů namítá proti vymazání osobních údajů a namísto toho žádá o omezení jejich využití.
 • Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale jsou subjektem údajů vyžadovány pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21, odst. 1 GDPR až do ověření, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Seeberger GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Seeberger GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má od evropského zákonodárce zaručené právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, jemuž byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR, a pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky za předpokladu, že zpracování není nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci svěřené správci.

Kromě toho má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20, odst. 1, GDPR právo na přímý přenos osobních údajů od jednoho správce k druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody ostatních.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může subjekt údajů kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Seeberger GmbH.

g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem vznést kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost Seeberger GmbH v případě námitky již nebude zpracovávat osobní údaje, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě, že společnost Seeberger GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem takového marketingu. To platí pro profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů vznese námitku vůči společnosti Seeberger GmbH proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Seeberger GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Subjekt údajů má dále právo z důvodů souvisejících s jeho konkrétní situací vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností Seeberger GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89, odst. 1 GDPR, není-li zpracování nezbytné pro plnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může subjekt údajů kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Seeberger GmbH. Subjekt údajů má navíc v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES možnost využít svého práva vznést námitku automatizovanými prostředky za použití technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo, které mu udělil evropský zákonodárce, nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro něj má právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, kterému správce podléhá, a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv, svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost Seeberger GmbH provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého názoru a napadení rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Seeberger GmbH.

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů
Každý subjekt údajů má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Seeberger GmbH.

 

12. Ochrana údajů při žádostech o zaměstnání a postupech při jejich vyřizování

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů pro účely zpracování vyřizování žádostí o zaměstnání Zpracování může být rovněž provedeno elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, kdy žadatel předloží příslušnou dokumentaci žádosti správci elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře se žadatelem pracovní smlouvu, budou předložené údaje uloženy pro účely zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými požadavky. Není-li se žadatelem uzavřena žádná pracovní smlouva ze strany správce, jsou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud proti vymazání nestojí jiné oprávněné zájmy správce. Dalším oprávněným zájmem v této souvislosti je např. důkazní břemeno v řízení podle zákona o rovném zacházení (AGG).

 

13. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace Facebook a jejího používání

Na této webové stránce má správce integrované komponenty společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místem pro společenská setkání na internetu, tedy online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat mezi sebou a komunikovat ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí také vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a vytváření sítí prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud osoba žije mimo Spojené státy nebo Kanadu, je správcem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z těchto internetových stránek, které provozuje správce a do které byl integrován komponent Facebooku (pluginy Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušného komponentu Facebooku z Facebooku prostřednictvím daného komponentu Facebooku. Přehled všech pluginů na Facebooku naleznete na developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu je společnost Facebook informována o tom, jaké konkrétní podstránky našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Facebooku, Facebook rozpozná při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů – a po celou dobu jeho pobytu na naší internetové stránce – kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponentu Facebook a přiřazeny k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů klikne na některé z tlačítek Facebooku integrovaných do našich webových stránek, např. na tlačítko "Líbí se mi", nebo pokud subjekt údajů vloží komentář, pak Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží osobní údaje.

Facebook vždy dostává prostřednictvím daného komponentu Facebook informace o návštěvě našich webových stránek subjektem údajů, kdykoli je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku v době relace na našich webových stránkách. K tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na komponent Facebooku nebo ne. Pokud takový přenos informací do Facebooku není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu zabránit tím, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Pokyny pro ochranu osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese facebook.com/about/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti konfigurace, které umožňují eliminovat přenos dat na Facebook. Tyto aplikace mohou být subjektem údajů použity k odstranění přenosu dat na Facebook.

Facebook Pixel

Tato webová stránka používá pro měření konverzí pixel chování návštěvníků z Facebooku. Poskytovatelem této služby je Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku jsou však shromážděná data přenášena také do USA a dalších třetích zemí.

To umožňuje sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak lze vyhodnotit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně.

Shromážděné údaje jsou pro nás jako provozovatele těchto webových stránek anonymní a nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Facebook s tím, že je možné navázat spojení se souvisejícím uživatelským profilem a společnost Facebook může údaje použít pro své vlastní reklamní účely v souladu se svými zásadami používání údajů. To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na stránky Facebooku i mimo ně. My jako provozovatel stránek nemáme na takové používání údajů žádný vliv.

Použití pixelu Facebooku je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na účinných reklamních kampaních, včetně sociálních médií. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním cookies), zpracování je založeno výhradně na čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR, přičemž souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány společnosti Facebook, my a Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko, společně odpovídáme za toto zpracování údajů (čl. 26 GDPR). Tato společná odpovědnost je omezena výhradně na shromažďování údajů a jejich přenos na Facebook. Jakékoli zpracování ze strany Facebooku, které se uskuteční po přeposlání, není součástí společné odpovědnosti. Povinnosti, které jsou nám společně uloženy, byly stanoveny v dohodě o společném zpracování. Znění dohody je k dispozici na adrese: www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Podle této dohody jsme odpovědní za poskytování informací o ochraně osobních údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách způsobem, který je bezpečný pro ochranu osobních údajů. Facebook odpovídá za zabezpečení dat produktů Facebooku. Při uplatnění práv subjektu údajů (např. žádosti o přístup) týkající se údajů zpracovávaných společností Facebook se můžete obrátit přímo na společnost Facebook. Pokud uplatníte práva subjektu údajů prostřednictvím nás, máme povinnost předat informace o tomto uplatnění společnosti Facebook.

Více informací o ochraně soukromí najdete v zásadách ochrany soukromí Facebooku:https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

V sekci Nastavení reklamy můžete také zakázat funkci remarketingu Vlastní publikum na www.facebook.com/ads/preferences/. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat reklamy z Facebooku založené na používání na webových stránkách Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

 

14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace a používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na této webové stránce správce integroval komponent Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je sběr, shromažďování a analýza údajů o chování návštěvníků webových stránek. Webová analytická služba shromažďuje mimo jiné údaje o webové stránce, ze které osoba přišla (tzv. referrer), které podstránky byly navštíveny nebo jak často a po jakou dobu byla podstránka zobrazena. Webová analytika slouží především k optimalizaci webových stránek a k provedení analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem komponentu Google Analytics je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics používá správce aplikaci "_gat. _anonymizeIp". Prostřednictvím této aplikace je IP adresa internetového připojení subjektu údajů zkrácena společností Google a anonymizována při přístupu na naše webové stránky z členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat návštěvnost našich webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje a informace mimo jiné k vyhodnocení používání našich webových stránek a k poskytování online zpráv, které zobrazují činnosti na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb týkajících se používání našich webových stránek pro nás.

Google Analytics umístí soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Definice cookies je vysvětlena výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z těchto internetových stránek, které provozuje správce a do kterých byl integrován komponent Google Analytics, bude internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky předávat údaje prostřednictvím komponentu Google Analytics pro účely online reklamy a vypořádání provizí společnosti Google. V průběhu tohoto technického procesu získává společnost Google informace o osobních údajích, například IP adresy subjektu údajů, které mimo jiné slouží společnosti Google k pochopení toho, odkud přichází návštěvník i kliknutí, a k následnému vytvoření provizních vypořádání.

Soubor cookie se používá k ukládání osobních údajů, například času přístupu, místa, odkud byl přístup proveden, a četnosti návštěv našich webových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek budou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového přístupu používaného subjektem údajů, předávány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zamezit nastavení cookies prostřednictvím našich webových stránek odpovídající úpravou použitého webového prohlížeče, a tím toto nastavení cookies trvale odmítnout. Taková úprava použitého internetového prohlížeče by rovněž bránila službě Google Analytics v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho mohou být soubory cookie, které již služba Google Analytics používá, kdykoli smazány prostřednictvím webového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitku proti shromažďování údajů, které jsou generovány službou Google Analytics a které souvisejí s používáním této webové stránky, jakož i se zpracováním těchto údajů společností Google, a možnost jakékoliv takové činnosti zabránit. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout doplněk prohlížeče z odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče oznamuje službě Google Analytics prostřednictvím jazyka JavaScript, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách internetových stránek. Instalaci doplňků prohlížeče společnost Google pokládá za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo nově nainstalován, musí subjekt údajů přeinstalovat doplňky prohlížeče, aby zakázal službu Google Analytics. Pokud byl doplněk prohlížeče odinstalován subjektem údajů nebo jinou osobou spadající do jeho oblasti působnosti, nebo je deaktivován, lze provést opětovnou instalaci nebo opětovnou aktivaci takových doplňků prohlížeče.

Další informace a příslušná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google lze získat na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a na adrese www.google.com/analytics/terms/us.html. Nástroj Google Analytics je dále vysvětlen v následujícím odkazu: www.google.com/analytics/.

 

15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace Google-AdWords a jejího používání

Na této webové stránce správce integroval Google AdWords. Google AdWords je služba pro internetovou reklamu, která inzerentovi umožňuje umístit reklamy do výsledků vyhledávače Google a do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předdefinovat konkrétní klíčová slova, pomocí nichž se reklama ve výsledcích vyhledávání Google zobrazí až poté, co uživatel použije vyhledávač k načtení výsledků vyhledávání odpovídajících klíčovým slovům. V reklamní síti Google jsou reklamy šířeny na příslušných webových stránkách pomocí automatického algoritmu, který zohledňuje předem definovaná klíčová slova.

Provozní společností Google AdWords je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagace našich webových stránek uvedením příslušné reklamy na webových stránkách třetích stran a do výsledků vyhledávání vyhledávače Google a vložením reklamy třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů vstoupí na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, je do systému informačních technologií subjektu údajů prostřednictvím společnosti Google uložen soubor cookie pro konverzi. Definice cookies je vysvětlena výše. Soubor konverzní cookie ztrácí svou platnost po 30 dnech a není používán k identifikaci subjektu údajů. Pokud platnost konverzního souboru cookie nevypršela, použije se ke zjištění toho, zda byly na našich webových stránkách zobrazeny určité podstránky, např. nákupní košík ze systému internetového obchodu. Prostřednictvím konverzního souboru cookie může společnost Google i správce zjistit, zda osoba, která byla v kontaktu s reklamou AdWords na našich webových stránkách, vytvořila prodej, tj. provedla nebo zrušila prodej zboží.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k vytváření statistik návštěv pro naše webové stránky. Tyto statistiky návštěv se používají k určení celkového počtu uživatelů, kterým byly zobrazeny reklam AdWords, aby bylo možné zjistit úspěch nebo neúspěch každé reklamy AdWords a optimalizovat naše reklamy AdWords v budoucnu. Naše společnost ani jiní inzerenti Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, které by mohly subjekt údajů identifikovat.

Konverzní cookie ukládá osobní údaje, např. internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou společnosti Google ve Spojených státech amerických předávány osobní údaje, včetně IP adresy přístupu k internetu používaného subjektem údajů. Tyto osobní údaje jsou ukládány společností Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického postupu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit nastavení cookies našimi webovými stránkami, jak je uvedeno výše, prostřednictvím odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím toto nastavení cookies trvale odmítnout. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také společnosti Google zabránilo umístit konverzní cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho může být soubor cookie nastavený službou Google AdWords kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Subjekt údajů proto musí provést přístup z každého používaného prohlížeče přes odkaz www.google.de/settings/ads a nastavit požadovaná nastavení.

Další informace a příslušná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace Instagram a jejího používání

Na této webové stránce má správce integrované komponenty služby Instagram. Instagram je služba, která může být kvalifikována jako audiovizuální platforma, která uživatelům umožňuje sdílet fotografie a videa a šířit taková data v jiných sociálních sítích.

Provozní společností služeb nabízených Instagramem je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každém vyvolání jedné z těchto internetových stránek, které provozuje správce a do které byl integrován komponent Instagramu (tlačítko Insta), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušného komponentu Instagram z Instagramu. V průběhu tohoto technického procesu Instagram zjistí, jakou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně na Instagramu, zjistí Instagram při každém vyvolání našich webových stránek subjektem údajů a po celou dobu jeho pobytu na těchto stránkách, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím složky Instagram a jsou spojeny s příslušným účtem subjektu údajů na Instagramu. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich webových stránkách, pak Instagram přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Instagramu a uloží osobní údaje.

Instagram obdrží prostřednictvím komponentu Instagram informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky za předpokladu, že subjekt údajů je v době relace s našimi webovými stránkami na Instagramu přihlášen. K tomu dochází bez ohledu na to, zda klikne na tlačítko Instagram nebo ne. Pokud takový přenos informací na Instagram není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu zamezit tím, že se odhlásí ze svého účtu na Instagramu před tím, než naše webové stránky navštíví.

Další informace a příslušná ustanovení Instagramu o ochraně údajů lze získat na stránkách help.instagram.com/155833707900388 a www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 

17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se aplikace YouTube a jejího používání

Na této webové stránce má správce integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům a dalším uživatelům bezplatně nastavovat videoklipy a bezplatně je prohlížet, recenzovat a komentovat. YouTube vám umožňuje publikovat všechny druhy videí, takže máte přístup jak k celým filmům a televiznímu vysílání, tak k hudebním videím, upoutávkám a videím vytvořeným uživateli prostřednictvím internetového portálu.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ.

Při každém vyvolání jedné z těchto internetových stránek, které provozuje správce a do které byl integrován komponent YouTube (video YouTube), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušného komponentu YouTube. Další informace o YouTube naleznete na adrese www.youtube.com/intl/en-GB/about/. V průběhu tohoto technického postupu se YouTube a Google seznámí s tím, jakou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube, rozpozná YouTube při každém vyvolání podstránky obsahující video YouTube, kterou konkrétní podstránku našeho webu subjekt údajů navštívil. Tyto informace shromažďují společnosti YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponentu YouTube informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v době relace s našimi webovými stránkami přihlášen na YouTube. K tomu dochází bez ohledu na to, zda klikne na video YouTube či nikoli. Pokud takový přenos těchto informací do služeb YouTube a Google není pro subjekt údajů žádoucí, může mu zamezit, pokud se odhlásí ze svého účtu YouTube před tím, než navštíví naše webové stránky.

Ustanovení YouTube o ochraně údajů, která jsou k dispozici na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů ze strany YouTube a Google.

 

18. Právní základ pro zpracování

Čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, například v případě, kdy je zpracování nutné pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních kroků, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, podle které je zpracování osobních údajů vyžadováno, například plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by byl návštěvník v naší společnosti zraněn a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Poté by zpracování vycházelo z čl. 6, odst. 1, písm. d GDPR. A konečně, operace zpracování by mohly být založeny na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy tyto zájmy převažují nad zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsou přípustné zvláště proto, že byly konkrétně zmíněny evropským zákonodárcem. Ten vycházel z toho, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů klientem správce (bod odůvodnění 47, věta 2 GDPR).

 

19. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany

Tam, kde je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem provozovat podnikatelskou činnost s cílem zajistit prosperitu všech našich zaměstnanců a akcionářů.

 

20. Předpisy o ochraně osobních údajů pro aplikaci Matomo a její používání (s funkcí anonymizace)

Společnost Seeberger GmbH používá „Matomo“ (dříve „Piwik“) na této webové stránce pro statistickou analýzu. Jedná se o open-source nástroj pro webovou analýzu. Prostřednictvím Matomo se nepřenáší žádná data na servery, které jsou mimo kontrolu společnosti Seeberger GmbH. Matomo je při návštěvě naší webové stránky neaktivní. Vaše uživatelské chování se anonymně zaznamenává pouze v případě, že k němu aktivně dáte souhlas.

Matomo používá tzv. cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, což společnosti Seeberger GmbH umožňuje analyzovat používání webových stránek. Informace o užívání získané pomocí souboru cookie se přenášejí na server společnosti Seeberger GmbH a ukládají se tak, aby bylo možné uživatelské chování vyhodnotit. Vaše IP adresa bude okamžitě anonymizována, a tudíž vy jako uživatel zůstanete anonymní. Informace vygenerované souborem cookie o vašem užívání této webové stránky nebudou zpřístupněny třetím stranám.

Tento analytický nástroj se používá na základě čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Svůj souhlas se statistickou analýzou můžete kdykoli změnit nebo odvolat. K tomuto účelu slouží dvě funkce v odstavci „4. Cookies “: ‘Změňte svůj souhlas’ a ‘Zrušte svůj souhlas’.

a) Hosting
Hosting Matomo pro nás zajišťuje následující třetí strana poskytovatele: 
PLUSPOL interactive GbR
Floßplatz 4
04107 Lipsko

b) Uzavření smlouvy o zpracování objednávek 

S těmito třetími stranami jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek, která zaručuje, že údaje shromážděné společností Matomo jsou zpracovávány výhradně podle našich specifikací a v souladu s GDPR.

 

21. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro stanovení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty se odpovídající údaje běžně vymazávají, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo uzavření smlouvy.

 

22. Poskytování osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; požadavek nezbytný k uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Vyjasňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy), nebo může vyplývat i ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být nezbytné uzavřít smlouvu o tom, že nám subjekt údajů poskytne osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ním naše společnost podepíše smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že smlouva se subjektem údajů by nemohla být uzavřena. Subjekt údajů musí před poskytnutím osobních údajů kontaktovat jakéhokoli zaměstnance. Tento zaměstnanec subjektu údajů objasní, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno ze zákona nebo smluvně nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.

 

23. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny generátorem ochrany osobních údajů německé asociace pro ochranu údajů vyvinutým ve spolupráci s právníky pro ochranu osobních údajů z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.